Edituri
Norme publicate ulterior apariției ediției tipărite ale culegerilor LA ZI - Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Ordinele cuprinzând norme metodologice, proceduri, instrucțiuni
norme pentru organizarea activității unor instituții, precum și noua formularistică
publicate ulterior apariției ediției tipărite vor fi disponibile online GRATUIT,
în legalis debut,
în secțiunea Colecția de legi consolidate,
la adresa: www.legalis.ro/legalis/


 • O.P.A.N.A.F. nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcată a TVA”
 • O.M.F.P. nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari si mijlocii
 • O.M.F.P. nr. 2768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
 • O.M.F.P. nr. 2744/2017 privind modificarea O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
 • O.M.F.P. nr. 2590/2017 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice
 • O.M.F.P. nr. 2541/2017 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru trezoreria Statului (OPT)
 • O.M.F.P. nr. 2540/2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1.235/2003
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”
 • O.M.F.P./O.M.M.J.S./O.M.S. nr. 1209/999/180 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
 • O.P.A.N.A.F. nr. 197/2018 privind organizarea și funcționarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană
 • O.P.A.N.A.F. nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 4160/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”
 • O.M.F.P. nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.P.A.N.A.F. nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3726/2017 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3781/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3733/2017 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unității de imprimare rapidă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3480/2017 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3006/2016 privind aprobarea procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 558/2016
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță”
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3300/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.M.F.P. nr. 3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3289/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3312/2017 privind abrogarea O.P.A.N.A.F. nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 3199/2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2950/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2949/2017 pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari si mijlocii
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2935/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, precum şi pentru aprobarea unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2899/2017 privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare
 • O.M.F.P. nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2853/2017 privind modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
 • O.P.A.N.A.F. nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.M.F.P. nr. 1453/2018 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit annual – emis în baza art. 41 alin. (2), (4), (8) din Codul fiscal, publicat în M.Of. nr. 182 din 27 februarie 2018
 • O.M.F.P. nr. 1476/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare – emis în baza art. 342 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 182 din 27 februarie 2018
 • O.M.F.P. nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – emis în baza art. 160 alin. (8) lit. a) C.proc.fisc., publicat în M.Of. nr. 205 din 7 martie 2018
 • O.P.A.N.A.F. nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală – emis în baza art. 59 din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 238 din 19 martie 2018
 • O.P.A.N.A.F. nr. 673/2018 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale – emis în baza art. 342 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 243 din 20 martie 2018
 • O.P.A.N.A.F. nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora – emis în baza art. 138 alin. (9), art. 342 alin. (1) și (4) din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 257 din 23 martie 2018
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” – emis în baza art. 5, 79, art. 82 alin. (6), art. 102 din Codul fiscal și art. 5, 7, art. 342 alin. (4), (5) din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 316 din 11 aprilie 2018
 • O.P.A.N.A.F. nr. 1018/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților subordinate – emis în baza art. 342 din Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. nr. 332 din 16 aprilie 2018
Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Reduceri de pana la 70%