Edituri
Prof. univ. dr. Ioan Santai

Despre lucrarea "Drept administrativ"
Autor: Emilia Lucia Cătană


Știința dreptului administrativ și a activității administrației publice, în general, reprezintă o continuă provocare pentru cercetătorii dreptului, determinată în mare parte de desele fluctuații legislative care obligă la elaborarea și adaptarea lucrărilor la schimbările din legislație, dar și la analiza acestora prin raportare la doctrina și jurisprudența actuală în această materie de un larg interes pentru teoreticieni și practicieni.
Lucrarea pe care ne-am propus să o prefațăm are ca subiect de analiză această problematică, fiind rezultatul unui demers științific consistent al autoarei, cunoscută ca practician al dreptului administrativ cu o bogată experiență în administrația publică locală, atât la nivelul funcției publice de execuție cât și a funcției publice de conducere de director executiv al direcției juridice din cadrul unui municipiu reședință de județ, experiență cu atât mai notabilă cu cât este dublată de o riguroasă pregătire academică și științifică în domeniul dreptului administrativ și științelor administrative.
Astfel, am avut prilejul de a o cunoaște pe autoare în urmă cu mai mulți ani, fiind numit și referent științific în comisia de doctorat pe care l-a realizat în domeniul științelor administrative, finalizat cu o lucrare prin care aduce o contribuție științifică remarcabilă la cercetarea principiilor bunei guvernări, sub „tutela” prestigioasei instituții de învățământ superior Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.
Ulterior, am constatat că determinarea autoarei în a se desăvârși în formarea sa de cercetător al a dreptului administrativ s-a concretizat și în finalizarea celui de-al doilea doctorat, în domeniul dreptului administrativ, având ca rezultat o altă lucrare științifică prin care își aduce o contribuție consistentă în materia cercetării contenciosului actelor administrative asimilate, de această dată sub „tutela” unei alte prestigioase instituții de învățământ superior, și anume Universitatea din București, Facultatea de Drept. Totodată, rezultatele cercetării științifice ale autoarei se concretizează în mai multe lucrări și studii științifice publicate în reviste și publicații de prestigiu.
Ne permitem să conturăm astfel personalitatea autoarei ca cercetător complex al dreptului administrativ, în contextul mai larg al abordării interdisciplinare a fenomenului administrativ în cadrul științei administrației, pregătirea sa academică conferindu-i această capacitate de a analiza fenomenul administrativ sub toate laturile sale. Aceste considerente ne determină să susținem că autoarea se afirmă ca un cercetător de forță în materia dreptului administrativ și științei administrației, demers care, nu ne îndoim, avem convingerea că îl va continua în activitatea sa viitoare.
De aceea, am acceptat cu bucurie și răspundere să adresăm acest cuvânt introductiv unei lucrări de drept administrativ prin care autoarea dezvoltă o altă latură a sa, cea de cadru didactic în învățământul superior, preocupată să împărtășească cunoștințele dobândite ca cercetător format în cadrul școlii de drept bucureștene, printr-un curs de drept administrativ destinat atât pregătirii generațiilor viitoare de juriști, cât și tuturor juriștilor și practicienilor interesați de acest domeniu.
Fiind un curs universitar, lucrarea analizează într-un mod sistematizat și riguros științific stadiul actual al legislației, doctrinei și jurisprudenței în materia dreptului
administrativ, oferind informații esențiale, dar consistente, asupra marilor instituții ale acestei ramuri de drept. În egală măsură, autoarea dovedește preocuparea de a se raporta în conținutul lucrării la perspectiva adoptării unor acte normative funda-mentale pentru sintetizarea și sistematizarea legislației în materie, cum este, spre exemplu, proiectul de Cod administrativ al României, care la data elaborării acestei lucrări este în dezbatere publică.
Printre punctele pe care le apreciem ca fiind „forte” ale lucrării, menționăm: analiza din perspectiva legislației actuale și doctrinei consacrate în materie, cu reliefarea opiniilor autoarei și a unor propuneri de soluții legislative, având menirea de a evidenția necesitatea identificării unor soluții reformatoare în anumite materii ale dreptului administrativ (cum sunt, spre exemplu, actele administrative și controlul judecătoresc exercitat asupra acestora); analiza marilor instituții ale dreptului administrativ, astfel cum sunt reliefate în cele opt capitole ale lucrării, atât din perspectiva dreptului intern cât și a dreptului comparat și al dreptului Uniunii Europene, abordare necesară și utilă în contextul statutului României de stat membru al Uniunii Europene; raportarea aspectelor teoretice la modul în care acestea se reflectă în jurisprudența instanțelor de contencios administrativ, cu privire specială asupra deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție pe calea recursului în interesul legii, dar și în dezlegarea unor chestiuni de drept.
În Partea introductivă se tratează conceptele de societate, stat, putere executivă în contextul evoluţiei ideii de separare a puterilor în stat, dar şi noţiunea de administraţie publică, izvoarele dreptului administrativ, raporturile juridice administrative, relaţiile dreptului administrativ cu ştiinţa administraţiei şi dreptul constituţional, respectiv principiile generale ale organizării administraţiei publice. O abordare în acest capitol, pe care o apreciem ca fiind inovativă, dar necesară în contextul legislativ și jurisprudențial actual, are în vedere analiza relației dintre dreptul administrativ și alte ramuri de drept, respectiv cu dreptul constituțional și dreptul financiar, dar și cu dreptul civil și dreptul penal.
Capitolul II al lucrării tratează autorităţile administraţiei publice din România, cu evidenţierea instituţiei şefului statului, dar şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi din teritoriu, cu diseminarea acestora în contextul distincţiei între autorităţile publice şi persoanele juridice de drept public, respectiv a autonomiei locale și descentralizării în contextul mai larg al dezvoltării regionale, recunoscute pe plan european.
Capitolul III al lucrării analizează personalul din administrația publică, cu privire distinctă asupra funcției publice și funcționarului public, fără a ignora reglementările speciale în materia personalului contractual.
Lucrarea tratează în Capitolele IV și V serviciile publice şi domeniul public, insistându-se pe principiile, clasificarea şi formele de exercitare a serviciilor publice, dar şi pe complexa problematică a domenialităţii în abordarea noului Cod civil și a legislației conexe, cu prezentarea unor aspecte privind distincţia între domeniul public şi privat, caracterele juridice ale bunurilor aparţinând domeniului public, constituirea domeniului public şi încetarea dreptului de proprietate publică, fără a se omite diseminarea unor tipologii importante ale drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică (spre exemplu, concesiunea) respectiv a formelor de constituire a domeniului public (spre exemplu, prin achiziții publice).
Capitolul VI al lucrării este dedicat teoriei actului administrativ, din punctul de vedere al conceptului de act administrativ (în cadrul căruia se realizează și o abordare conceptuală extinsă prin prisma cercetărilor anterioare ale autoarei în materia actului administrativ asimilat), al condițiilor de valabilitate, forței și efectelor juridice ale actelor administrative, cu analiza regimului juridic al suspendării, revocării și anulării acestora.
În Capitolele VII al lucrării sunt analizate controlul activității administrației publice și una dintre formele reprezentative ale exercitării acestuia – contenciosul administrativ, abordarea clasică a acestei analize materializându-se atât sub aspectul contenciosului actelor administrative tipice cât și al actelor administrative asimilate.
Ultimul capitol al lucrării – Capitolul VIII – analizează răspunderea în dreptul administrativ, sub trei forme distincte, și anume răspunderea administrativ-disciplinară, răspunderea contravențională și răspunderea patrimonială.
Luând în considerare experiența și pregătirea științifică remarcabile ale autoarei, punctele forte ale lucrării și conținutul acesteia, recomandăm cu încredere acest curs universitar, care se adresează studenţilor de la facultăţile de drept şi de administraţie publică, teoreticienilor, practicienilor şi nu în ultimul rând justiţiabililor, din ce în ce mai interesaţi să cunoască activitatea administraţiei publice şi mijloacele juridice prin care pot fi contracarate eventualele abuzuri ale acesteia.

Prof.univ.dr. Ioan Santai
Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Reduceri de pana la 70%