Edituri


   

Claudia Roşu


Curriculum Vitae online - Citeste

Curriculum Vitae:

Rosu Claudia Eugenia

Rosu Claudia - Eugenia, a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii „Babes - Bolyai” din Cluj – Napoca, in anul 1992. 
Din anul 1992 desfasoara activitate de avocat in cadrul Baroului Timis, fiind avocat definitiv din anul 1994.
In anul universitar 1995/1996, devine cadru didactic in cadrul Facultatii de Drept, Universitatea de Vest Timisoara, in prezent avand gradul de conferentiar universitar,unde  sustine si preda seminarii la disciplinele Drept procesual civil, Drept societar si Contracte comerciale.
Din anul 2004 este redactor-sef a revistei Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept.
Din anul 2003 este doctor in Drept, la disciplina drept civil. Doctoratul l-a efectuat in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii „Babes - Bolyai” din Cluj – Napoca, avandu-l ca indrumator stiintific pe dl. prof. univ. dr. Mircea Muresan, tema lucrarii fiind: „Contractele de mandat si efectele lor in dreptul civil si comercial”. 
Tot din anul 2003 este arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial, de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara.
           
Lucrari publicate:
  1. Coautoare a cursului de „Drept comercial roman si international”, Editura „Alma Mater”, Timisoara, 1999, 380 pag.
  2. Coautoare a cursului de Procedura civila, Editia I, Editura Alma Mater, Timisoara, 2001, 300 pag.;
  3. Coautoare a cursului de Procedura civila, Editia II, Editura Alma Mater, Timisoara, 2001, 310 pag.;
  4. Coautoare a cursului de Drept procesual civil, vol. I, parte generala, Editura Universitas Timisiensis, Timisoara, 2001, 350 pag.;
  5. Coautoare a cursului de „Drept comercial roman si drept bancar”, Editura „Alma Mater”, Timisoara, 2001, 230 pag;
  6. Coautoare a cursului de Drept procesual civil, vol. II, parte speciala, Editura Universitatits Timisiensis si Editura Mirton, 2002, 293 pag.
  7. Coautoare a cursului de „Dreptul afacerilor interne si internationale”, Editura Universitas Timisiensis, Timisoara, 2002, 413 pag.
  8. Contractele de mandat si efectele lor in dreptul civil si comercial, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003, 294 pag.
  9. coautoare a cursului de Drept procesual civil, Editura Mirton, Timisoara, 2004, pag.
  10.  coautoare a cursului de Drept societar, Editura Mirton, Timisoara, 2004, 227 pag.
  11. coautoare a cursului de Dreptul societatilor comerciale, Editura Mirton, Timisoara, 2004, 232 pag.
  12.  Ligia Danila, Claudia Rosu, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2004, 450 pag.

Articole publicate:

1. Filialele si sucursalele societatilor comerciale. Constituire, inregistrare si    functionare
in Studii de Drept, vol. II, 1998, Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Drept, pag.138;
2. Consideratii asupra unor reglementari europene de comert
in Studii de Drept, vol. II, 1998, Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Drept, pag.128;
3. Un punct de vedere in legatura cu modificarea si completarea Codului de procedura civila prin Ordonanta nr. 13/29.01.1998
in  Revista de Drept Comercial, nr.7-8/1998, pag.183;
4. Propunere de lege ferenda referitoare la stabilirea taxelor judiciare de timbru in materie comerciala
in Revista de Drept comercial nr. 10 /1998, pag.169;
5. Interpretarea art. 14 din Ordonanta nr.124 din 29.08.1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
in Revista de Drept Comercial nr.12/1998, pag.81;
6. Aplicatii ale mandatului  in dreptul civil si in dreptul familiei
in Analele UVT, seria Jurisprudentia, 1998, pag. 52;
7. Garantia calitatii produselor in conditiile reglementarii speciale a protectiei consumatorilor,
prezentata la Sesiunea Stiintifica Nationala a Facultatilor de Drept, „Raspunderea juridica”, Timisoara, 23-24 Mai 1997 si cuprins in Cursul de Drept comercial roman si drept bancar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999, pag. 301.
8. Judecatorul delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului si natura Juridica a actelor emise de acesta
in Analele UVT, seria Jurisprudentia, 1999 (in colaborare cu Viorel Pasca), pag. 58;
9. Aplicatii ale mandatului in dreptul comercial
in Analele UVT, seria Jurisprudentia, 1999, pag, 66;
10. Valabilitatea mandatului verbal si tacit pentru cererea de stabilire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991 a fondului funciar
in Revista „Dreptul” nr.1 /1999, pag.19;
11.  Natura juridica a incheierii pronuntate de catre judecatorul –delegat la oficiul registrului comertului si calea de atac impotriva acesteia
in Revista „Dreptul” nr.5/1999, (in colaborare cu Viorel Pasca), pag.64;
12.  Necesitatea revenirii la libertatea conventiilor matrimoniale
in  Revista „Dreptul” nr.7/1999, pag.40;
13.  Consecinte ale abrogarii Titlului XIV „Despre gaj” din Codul comercial prin Legea nr.99/1999
in Revista de Drept Comercial nr.10/1999, pag.86;
14.  Aspecte derogatorii privind falimentul bancilor
in Studii de Drept nr. 1/1999, pag. 141;
15.  Natura juridica a contractului de administrare a companiilor, societatilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome
in Studii de Drept nr. 2 /1999, pag. 185;
16.  Discutii in legatura cu admisibilitatea declararii recursului de catre tertii care au participat in procesul civil la prima instanta, dar nu au apelat sentinta acesteia
in Revista Dreptul nr. 5/2000, pag. 67 (in colaborare cu Adrian Fanu-Moca).
17.  Neconcordanta dintre dispozitiile art. 1 si dispozitiile art. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
in Revista de Drept Comercial nr. 5/2000, pag. 61.
18.  Natura juridica a contractului incheiat in temeiul Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 802/1999
in Revista Dreptul nr. 9/2000, pag. 42.
19.  Drepturile inamicului pe teritoriul statului ocupat
in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Jurisprudentia, nr. 1-2/2000, in colaborare cu Iulia Nistor, pag. 191;
20. 
 Discutii cu privire la investirea cu formula executorie a unui act autentic ce constata o creanta certa, lichida si exigibila, publicata in Analele UVT, seria Jurispudentia, nr. 1-2/2001, in colaborare cu Iulia Nistor, pag. 51;
21.  Natura juridica a raporturilor dintre administrator si societatea comerciala,
 in Revista de Drept Comercial nr. 4/2001, pag. 80.
22.  Acte juridice „mortis causa” intocmite ori atestate de catre avocat,
in colaborare cu Viorel Pasca, in Revista Dreptul nr. 5/2001, pag. 82,
23.  Consideratii referitoare la solutionarea litigiilor in materie comerciala,
in colaborare cu Adrian Fanu-Moca, in Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2001, pag. 159.
24.  Contractul dintre asigurator si agentii de asigurare incheiat in temeiul Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
in Revista de Drept Comercial nr. 10/2001, pag. 46.
25.  Reprezentarea judiciara conventionala,
Revista „Dreptul” nr. 8/2002, pag. 65.
26.  Natura juridica a functiei administratorilor societatilor comerciale in dreptul francez,
Revista de Drept Comercial nr. 10/2002, pag. 162.
27.  Retroactivitatea art. 2 al Legii nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999
, in colaborare cu Adrian Fanu-Moca, la Sesiunea stiintifica jubiliara „Armonizarea legislatiei romanesti cu dreptul comunitar”, Timisoara, 22-23 noiembrie 2002, organizata de Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Drept, publicata in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept, 1-2/2003, pag. 117.
28.  Reglementarea agentilor comerciali potrivit Legii nr. 509/2002,
Revista de Drept Comercial nr. 12/2002, pag. 193.
29.  Solutiile instantei de judecata in caile de atac impotriva sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca,
Revista Dreptul nr. 12/2002, pag. 85.
30.   Mandatul pentru cererea de stabilirea  a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991
, in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept, 2002, pag. 41.
31.  Reprezentarea statului si a unitatilor sale administrativ-teritoriale in litigiile avand ca obiect revendicari de bunuri apartinand domeniului privat,
in colaborare cu Cristian Clipa, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, nr. 2-4/2002, pag. 172.
32.  Un punct de vedere in legatura cu dispozitia prevazuta de art. 21 pct. 3 din Legea nr. 53/2003, referitoare la clauza de neconcurenta,
Revista de drept comercial nr. 5/2003, pag. 116.
33.  Discutii in legatura cu dreptul de folosinta special prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002,
 Revista Dreptul nr. 6/2003, pag. 130.
34.  Limitele interventiei voluntare in litigiile intemeiate pe Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 112/1995,
in colaborare cu Raluca Bercea, Revista Dreptul nr. 7/2003, pag. 63.
35.  Efectele contractului de franciza,
Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003, in colaborare cu Alin Vlad-Speriusi, pag. 237.
36.  Reintroducerea apelului in materie comerciala in corelatie cu modificarea recursului prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila,
Revista de Drept Comercial nr. 10/2003, pag. 63.
37.   Competenta teritoriala in solutionarea conflictelor de munca,
in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept, 1/2004, pag. 56.
38.    Exercitarea recursului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila,
in colaborare cu Corina Negrutiu,  in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept, 1/2004, pag. 45 .
39. 
Claudia Rosu, Adrian Fanu-Moca, Unele consideratii in legatura cu dobanzile. Creante fiscale accesorii, Revista Dreptul nr. 6/2004, pag. 69.
40. 
Ligia Danila, Claudia Rosu, Competenta materiala a tribunalului, publicata in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept 1/2005, pag 102.
41. 
Ligia Danila, Claudia Rosu, Autorii creatori ai operei audio-vizuale, publicata in Analele Universitatii de Vest Timisoara, seria Drept 2/2004, pag. 35.  
42.  Claudia Rosu, Iulia Nistor, Expertiza - act doveditor al dreptului de proprietate in cadrul procedurii instituite prin Legea nr. 10/2001,  pentru revista  Analele UVT seria Drept 2/2005.
43.   Viorel Pasca, Claudia Rosu Caile de atac impotriva hotararii arbitrale  in dreptul romanesc, publicata in Revista Griffin s View on International and Comparative Law, vol. 6, nr. 1/2005, pag. 58.
44. Claudia Rosu, Adrian Fanu-Moca, Contestatia la executare – mijloc de aparare a drepturilor contribuabililor in procedura executarii silite a creantelor fiscale
, Revista Dreptul nr. 5/2005.

 

 

 

 

 

47.91 lei
24.00 lei

Detalii
-50%
  Pagina din 1  
Reduceri de pana la 70%
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.