Edituri


   

Emilia-Lucia Cătană


Curriculum Vitae online - Citeste

Curriculum Vitae:

EMILIA LUCIA CĂTANĂ

Studii:

-doctor în drept, teza de doctorat cu tema “Actul administrativ asimilat în contenciosul administrativ”, coordonator științific prof. univ. dr. Verginia Vedinaș,  susținută în anul 2016 la Universitatea din București-Facultatea de Drept; distinsă cu calificativul Foarte bine (Magna cum laude);
-doctor în științe administrative, teza de doctorat cu tema “Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Ani Matei, susţinută în anul 2009 în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică; distinsă cu calificativul Foarte bine (Magna cum laude);
-masterat în „Managementul sectorului public”, absolvit în anul 2005 la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică;
-licențiată în drept la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, 1997.

Activitate:

-conferențiar univ. dr. la Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Facultatea de Drept (2006-prezent);
-membru în Colegiul de redacție al publicației Revista de Drept Public (2012-prezent);
-avocat în Baroul Mureș (2013-prezent);
-arbitru comercial al Curţii de Arbitraj Comercial Intern şi Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Mureş (2012-prezent);
- Directorul Cancelariei  Prefectului Judeţului Mureş (2012);
-Director executiv al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş (2008-2010);
- Şef Serviciu în cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş (2002-2006);
- Consilier juridic, Consiliul Județean Mureș (1997-2002).

Publicaţii

1.CĂRŢI PUBLICATE:


1.1.Cărți publicate ca unic autor:
-Contenciosul actelor administrative asimilate (monografie și teză de doctorat), Ed. C.H.Beck, București, 2017, ISBN 978-606-18-0652-2, 482 p.
-Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative (teză de doctorat), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-201-6, 360 p.
-Legislaţie în turism – introducere în dreptul turismului, ediţie actualizată, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-780-4, 308 p.
 -Ştiinţa administraţiei, Editura University Press, Tîrgu Mureş, 2010, ISBN 978-973-169-129-9, 232 p.
- Drept administrativ - partea generală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-53-0239-9, 332 p.
- Drept administrativ - partea specială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-53-0094-4, 347 p.
-Legislaţie în turism – introducere în dreptul turismului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-673-2, 260 p.


1.2.Cărți coordonate:
- Noi reglementări privind achizițiile publice.Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-208-6, 261 p. (ed. şi coord.)
- Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice.Repercusiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-713-4, 340 p. (ed. şi coord.)


2. ARTICOLE/STUDII PUBLICATE:

a. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale
-Omisiunea autorității publice de a acționa în exercitarea competenței legale sau a celei stabilite „din oficiu”-formă atipică a tăcerii administrației, în Dreptul, nr. 3/2017, ISSN 1018-0435, pp.149-157;
- Particularități ale nesoluționării în termenul legal a unei cereri. Un comentariu asupra practicii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Analele Universității din București- Seria Drept,2016, pp. 137-142;
-Exercitarea nelimitată a libertății de apreciere– expresie a excesului de putere al autorităților contractante în atribuirea contractului de achiziție publică.Cenzurabilitatea acesteia în contenciosul achizițiilor publice, în Revista de Drept Public, nr.2/2016, pp.94-110;
-Unele considerații privind exercitarea controlului de tutelă administrativă asupra actelor administrative asimilate, în Revista de Drept Public, nr. 3/2016, pp. 24-36; 
-Unele aspecte privind aplicabilitatea procedurii ordonanței de plată în materia contractelor administrative. Privire specială asupra contractelor de achiziție publică, în Revista de Drept Public, nr. 4/2015, pp.81-90; 
-Forme de activitate ale Comisiei Europene din perspectiva Tratatului de la Lisabona. Privire specială asupra controlului administrativ exercitat în domeniul gestionării de către statele membre a relațiilor cu petiționarii, în Revista de Drept Public, nr. 2/2015, pp.46-54; 
-The Future of The Administrative-territorial unit’s Development:a better Administration of the Public and Private Domanin. A legal Aproproach of Romanian Law, în Internațional Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences&Arts SGEM 2015, Conference Proceedings, Book 2, vol I, Section Law, pp.731-737;
-Observații critice privind modul de stabilire a prețului concesiunii/închirierii bunurilor din domeniul unităților administrativ-teritoriale prin noul cadru normativ în materia organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente, în Revista de Drept Public, nr. 3/2014, pp.79-90;
-Some aspects regarding insolvency of administrative-territorial units from the perspective of Law no. 273/2006 and Government Emergency Ordinance no. 46/2013, în Law Review, Volume III, Issue 1 (Jan.-Jun.), pp.1-13;
-Discuţii privitoare la natura juridică a contractului de achiziţie publică din perspectiva modificărilor legislative succesive aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în Dreptul, nr. 5/2013, pp.124-136;
-Interferenţe conceptuale ale profesiilor de mediator existente în administraţia publică cu profesia de mediator reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Posibile consecinţe şi propuneri, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2(31)/2012, pp.3-17;
-Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de către autoritatea contractantă, în Dreptul, nr. 10/2012;
-Facilităţi acordate instituţiilor publice prin recentele modificări legislative în materia executării obligaţiilor de plată ale acestora, stabilite prin titluri executorii,  în Revista Română de Executare Silită, nr. 2/2011 - Serie nouă, anul VIII, pp.13-33;
-Entrepreneurship European Development Strategy in the Field of Education (coautor), World Conference on Educational Sciences – WCES 2011, Istanbul, Turkey, February 2011, în Procedia -Social and Behavioural Sciences Journal, 15 (2011), pp. 3490-3494;
-The Role of Local Public Authorities in Decentralizing Romanian Public Education System (prim autor), World Conference on Educational Sciences – WCES 2010, Istanbul, Turkey, February 2010, în Procedia -Social and Behavioural Sciences Journal, 2 (2010), pp. 3432-3436;
-Responsibilities of higher education institutions in research of public health service in Romania in the light of new legal regulations (prim autor), în Proceedings of The 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, 8th – 9th iulie 2010, Tulcea, România, UT Press Cluj-Napoca, vol.I, pp.67-70;
-Consideraţii privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice în lumina prevederilor Legii nr. 109/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în Dreptul, numărul 2/2010, pp.117-127;
-Limite ale principiilor descentralizării şi autonomiei locale reglementate prin cadrul normativ în materia serviciului public de transport local realizat în regim de taxi, în Curierul judiciar, numărul 1/2010, Editura C.H.Beck , Bucureşti, pp.33-37;
-Aspects of transposition of Directive 2003/98/EC  on the re-use of public sector information in Romanian Law, în L'Europe Unie, EBC/Prodifmultimedia, Paris, nr. 3-4/2010, pp.29-25;
 - Contemporary implications of good governance principles in Romania. The role of civil society in increasing public accountability (prim autor), în Proceedings of 2009 International Conference on Public Administration (5th) ”The State of Public Administration: Issues, Challenges and Solutions”, 23-25 octombrie, 2009, Chengdu, China, UESTC Press, pp.516-524;
-eGovernment  Implications  in the Context of Globalisation (prim autor), în Annals of  DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium „Inteligent Manufacturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education”, 25-28 noiembrie 2009, Vienna, Austria, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-70-4, Vol. 20, No1, pp. 785-786;
-Romanian model of metropolitan areas in local development – intercommunity development associations (prim autor), Proceedings of 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World”, 14-16 May 2009, Budva, Montenegro, ISBN 978-80-89013-44-9 (publicat pe CD);
-The Impact of Global Governance on the State Sovereignty. The Role of the Principle of Subsidiarity, în Proceedings of  2008 International Conference on Public Administration (4th) ”Building Bridges to the Future: Leadership and Collaboration in Public Administration”, 24-26 septembrie, 2008, Minnesota, USA, UESTC Press, pp.495-500;
-Discuţii în legătură cu accesul la documentele Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, în Dreptul, nr. 5/2008, pp.171-177;
-Des considérations concernant le gouvernement électronique (l’e-Gouvernement) dans l’Union Européenne et les états membres, în L'Europe Unie, nr. 2/2008, EBC/Prodifmultimedia, Paris, pp.31-36;                                                                                                                                             
-The Role of Subsidiarity in the European Administrative Space, în Lucica Matei (ed.), Proceedings of International Conference The impact of europeanization on the public administration, Bucureşti, 25-26 mai 2007, Editura Economică, Bucureşti, 2008, pp.439-448;
-Specificitatea parteneriatului promovat de sectorul public, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 19/2007, ISSN = 2247 – 8329, pp.5-20;
-Limitele de competenţă ale autorităţii tutelare cu privire la instituirea curatelei, în Dreptul, nr. 9/2006, ISSN 1018-1435, pp.95-103;


b) Articole publicate în reviste din ţară recunoscute:
-Principiul celerităţii procedurii administrativ-jurisdicţionale în materia achiziţiilor publice (prim autor), în Caietul Ştiinţific nr. 14/2012 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pp.661-671;
-Achiziţiile publice pentru inovare-instrument al investiţiei sectorului public în cercetare (coautor), în Caietul Ştiinţific nr. 13/2011 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pp.435-442;
- Implicaţiile bunei guvernări în administraţia publică locală (prim autor), în Caietul Ştiinţific nr. 12/2010 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pp.97-106;
-onsideraţii privind achiziţiile publice verzi în Uniunea Europeană (prim autor), în Caietul Ştiinţific nr. 11/2009 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pp.55-62.
-Consideraţii privind guvernarea electronică (e-Government) în Uniunea Europeană şi statele membre,  în Caietul Ştiinţific nr. 10/2008 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pp.125-132.
-Unele considerente privind buna guvernare europeană. Aspecte de drept comparat, în Caietul Ştiinţific nr. 9/2007 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Burg, Sibiu, 2007, pp.211-223.
-Atribuţiile primarului ca autoritate tutelară în perspectiva integrării europene. Propuneri de lege ferenda, în Caietul Ştiinţific nr. 8/2006 al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Editura Burg, Sibiu, 2006,  pp.333-349.

c) Articole publicate în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională  cu ISSN.
-Forestry Fund Administration Owned By Administrative-Territorial Units Through Private Forestry Ranges, Academica Science Journal -Juridica Series, No. 1 (3) – 2014, ISSN: 2285 – 8091, pp.3-6;
- Tutela administrativă în România. Aspecte de drept comparat (coordonator), în Academica Science Journal-Studia Series, nr.(7) 2/2014, ISSN 2285-9314, pp.62-67;
- Teoria nulităţii actului administrativ – controverse teoretice şi jurisprudenţiale (coordonator), în Academica Science Journal-Studia Series, nr.2(1)/2013, ISSN 2285-9314, pp.117-123;
-Appeals Brought to the Court of Justice of The European Union, Academica Science Journal -Juridica Series, nr. 1(2)/december 2013, pp. 9-13
- Public Procurement In Romania.Evolution And Harmonization With The European Union Legal Framework, Academica Science Journal -Juridica Series, nr. 1(1)/2012, pp. 17-22, ISSN 2285-8091 (print version), ISSN 2285-8830 (on line version),
disponibil on line pe http://academica.udcantemir.ro/?p=433
-Iniţiative în dezvoltarea locală – Seminar al Filialei judeţene Mureş a Asociaţiei Comunelor din România (prim autor),  în Revista Română de Administraţie Publică Locală, editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov, nr. 40/2007, ISSN 1582-5787, p.36.
-Promovarea parteneriatului în contextul integrării României în Uniunea Europeană, în Analele Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş – Secţiunea Drept, Editura Dimitrie Cantemir, Tîrgu Mureş, ISSN 1583-784X, pp.111-125.3. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE RECUNOSCUTE DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE

-Comentariu privind o orientare jurisprudențială recentă în care se recunoaște exercitarea de către secretarul unității administrativ-teritoriale a atribuțiilor în materia asistenței și /sau reprezentării judiciare, în Emil Bălan, Cristi Iftene, Dragoş Troanţă, Marius Văcărelu (coordonantori), “Funcţia publică : statut, integritate, administrare”, Ed.Wolters Kluwer, București,  2017, p. 179 - 184.
-The legal regime of the conflict of interests in the matter of the Romanian public authorities with competence in the management of European funds, publicat în volumul “L`organisation de l`administration publique en Moldavie” (ediție specială a Caietului științific al Institutului de Științe Administrative a Republicii Moldova), Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, Germania, p.70-87.
-Dimensiuni ale tipologiei crizei în administrația publică locală. Implicații practice și posibile soluții, în Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu (coordonatori), "Administrația publică în situații de criză”,  Editura Wolters Kluwer, București, 2015, pp. 94 - 101.
-Grupurile de acțiune locală-formă atipică a parteneriatului public-privat, în edit.Bălan. E., Iftene, C., Troanţă, D., Varia, G., Văcărelu, M.,  "Administrația publică - între misiuni și constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice și manageriale”, Editura Wolters Kluwer, București, 2014, pp.279-285
-Modificări legislative survenite în materia zonelor metropolitane din România prin Legea nr. 264/2011. Impactul asupra bunei guvernări locale,în Caietul ştiinţific nr. 6/2012 al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chișinău, 2014, pp.258-263
-Protecția autorității contractante prin garanția de participare (prim autor), în volumul Conferinței internaționale “Noi reglementări privind achizițiile publice.Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative” (Sovata,România), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp.55-64
-Derularea achizițiilor publice pentru beneficiarii Fondului European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).Privire specială asupra conflictului de interese, în volumul Conferinței internaționale “Noi reglementări privind achizițiile publice.Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative” (Sovata,România), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp.151-158
- Comentariu pe marginea propunerilor Autorităţii Naţionale Pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de corelare a O.U.G. nr. 34/2006 cu Legea nr. 554/2004, în Bălan. E., Iftene, C., Troanţă, D., Varia, G., Văcărelu, M. (coordonatori),  „Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spaţiul public european”, volum tipărit în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Editura Comunicare.ro, 2013, pp.245-255
-Unele controverse privind beneficiarii prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Privire comparativă cu legea română a administraţiei publice locale, în Caietul ştiinţific nr. 5/2011 al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova – ”Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă”, 29-30 octombrie 2011, Chişinău, 2012, pp.296-301
-Reglementarea procedurilor de redresare financiară a unităţilor administrativ-teritoriale aflate în criză financiară sau insolvenţă– o necesitate din perspectiva noului Cod civil, în Bălan. E., Iftene, C., Troanţă, D., Varia, G., Văcărelu, M. (coordonatori),  „Consolidarea capacităţii administrative în contextul bunei administrări”, Editura Comunicare.ro, 2011, pp.196-209
-Modificări şi inovaţii aduse cadrului normativ  în materia achiziţiilor publice prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011, Ordinul nr. 509/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 801/2011, în volumul Conferinţei internaţionale „Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice.Repercusiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale” (24-27 noiembrie 2011, Sovata), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp.55-70
-Opinions concerning the administrative procedure in the context of Law 24/2000 on the regulations of legal technique for law elaboration and the preliminary Thesis of the project of Administrative Procedure Code, în Proceedings of International Symposium ”Performance and Innovation in Education”, organizată de Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, 28-29 octombrie 2011, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, pp.19-26
-Opinii asupra facilităţilor acordate instituţiilor publice prin recentele modificări legislative în materia executării obligaţiilor de plată ale acestora, stabilite prin titluri executorii, în volumul Conferinţei internaţionale "Executorul judecătoresc – între rol activ şi organ de jurisdicţie",  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 56-76
-Consideraţii critice asupra respectării prin Legea nr. 544/2001 şi Legea nr. 109/2007 a condiţiei termenului rezonabil ca dimensiune a dreptului la bună administrare (prim autor), în Bălan. E., Iftene, C., Troanţă, D., Varia, G., Văcărelu, M. (coordonatori),  „Dreptul la o bună administrare – între dezbaterea doctrinară si consacrarea normativă”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010, pp.247-261
-Prior condition of the administrative procedure in the Romanian administrative Court, în Proceedings of International Symposium ”Research. Education. Development”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, pp.31-40
-Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici comunitari în contextul responsabilităţii  publice (prim autor), în volumul Conferinţei Internaţionale ”Răspunderea persoanelor juridice în contextul activităţii de codificare de drept/La responsabilite des personnes morales dans le contexte de l’activite de codification en droit”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 96-108
-The Principles of Good Governance in Romania (prim autor), în Proceedings of International Symposium ”Dimension of Change at the Beginning of the XXIst Century”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp.67-73.
-Consideraţii privind vătămarea interesului legitim în cadrul instituţiei contenciosului administrativ român, în Proceedings of International Symposium ”Challenges of European Integration”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, pp.30-36.
-From globalization to global governance. Consequences, în Proceedings of the 31th Annual Congress of American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) ”Pro-Active Partnership In Creativity For The Next Generation”, Universitatea Transilvania din Braşov, 31 iulie-5 august 2007, Presses Internationales Polytechnique, Quebec, Canada, 2007, pp.755-759.
-Dimensiuni ale reformei guvernării europene în dezvoltarea durabilă. Cazul Marii Britanii, în volumul Conferinţei Internaţionale ”Dezvoltare regională şi multiculturalitate  în Uniunea Europeană”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, pp.73-82.
-Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară în sistemul legislativ român. Studiu de caz: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Tîrnava Mare, judeţul Mureş (prim autor), în volumul Conferinţei Internaţionale ”Dezvoltare regională şi multiculturalitate  în Uniunea Europeană”, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2007, pp.83-94.
-Promovarea parteneriatului în contextul integrării României în Uniunea Europeană, în Caietul ştiinţific nr. 1/2006 al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova – ”Administraţia publică în perspectiva integrării europene”, Chişinău, 2006, pp. 122-130.
-Europenizare şi subsidiaritate în reformele administrative din Europa Centrală şi de Est. Cazul României, în volumul Simpozionului ştiinţific internaţional cu tema „Cercetarea ştiinţifică  - o competiţie permanentă”, Editura Dimitrie Cantemir Tîrgu Mureş, 2006, pp.129-139.
-Satisfacerea nevoilor cetăţenilor –obiectiv prioritar al reformei administraţiei publice în România, în Proceedings of International Conference ”Public Administration at the Beginning of  the Third Millenium. Disseminating the Japaneze Best Practices in Romania”, 21-22 noiembrie 2005, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, pp.80-88, publicată în format electronic pe site-ul SNSPA www.admpubl.snspa.ro/fisiere/Proceedings.pdf

64.90 lei
55.16 lei

Detalii
-15%
  Pagina din 1  
Reduceri de pana la 70%
Contul meu
E-mail:
Parola:
Am uitat parola
Publicitate Beckshop.ro
Newsletter
Pentru a fi la curent cu promotiile noastre, abonati-va la newsletter.