Extras din referatul semnat de Prof. dr. Stanciu Cărpenaru asupra tezei de doctorat a dnei. Gherghina Oana Ruxandra, publicată la Editura C.H. Beck sub titlul „Contractul de antrepriză de lucrări și construcții FIDIC”.

Contractul de antrepriză de lucrări de construcții FIDIC„Lucrarea prezentată de doctorandă, ca teză de doctorat, este consacrată studierii dispozițiilor legale privind structura contractului FIDIC Roșu 1999, în dreptul intern.

O cercetare aprofundată a acestei reglementări în cadrul unei teze de doctorat, răspunde unei nevoi de cunoaștere temeinică a adevăratei semnificații a dispozițiilor legale în cauză și a corelațiilor cu reglementările dreptului comun în materie, pentru o corectă aplicare în practică.

Această abordare oferă și posibilitatea semnalării unor imperfecțiuni ale reglementării legale și propuneri de soluții „de lege ferenda” ale autoarei. Pornind de la reglementarea legală și bazându-se pe o bună cunoaștere a instituțiilor în cauză, doctoranda a realizat o cercetare cu caracter monografic, cuprinzătoare și de un nivel științific ridicat asupra materiei. În demersul său, doctoranda a valorificat ceea ce s-a dobândit în cunoașterea materiei în cauză.

Soluțiile sunt corecte și bine fundamentate, prin invocarea unor considerente doctrinare și jurisprudențiale. Doctoranda nu s-a mulțumim cu simpla evocare a dispozițiilor legale și a opiniilor privind semnificațiile acestora, ci le-a supus unei analize critice, pentru a propune soluții care să răspundă mai bine intereselor persoanelor implicate. Pe baza analizelor întreprinse, doctoranda a formulat anumite rezerve față de unele soluții ale reglementării legale, precum și propuneri „de lege ferenda”, care reprezintă contribuții personale ale doctorandei la studiul materiei.

În fundamentarea cercetării și a soluțiilor date, doctoranda a folosit o bogată bibliografie de specialitate română și străină. Din cele arătate rezultă că lucrarea reprezintă o cercetare științifică cu caracter monografic, care constituie o contribuție la îmbogățirea cercetării materiei. Prin publicarea lucrării va exista la îndemâna celor interesați un instrument valoros, pentru noi cercetări și aplicarea în practică a reglementărilor legale în materie.”