;

Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Categorii

Contractul de transport international de marfuri pe sosele

Preț redus: 30,60 RON Preț: 34,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

Autor(i) Emilia Ezer

ISBN: 978-973-127-335-8
Număr pagini: 392
Cod produs: 2513
Data apariției: 01.05.2010
Disponibilitate: La comandă
Editura: Universul Juridic
Colecția: Monografii
Cant:

Scurtă descriere

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și mobilitatea mare a autovehiculelor au determinat, cu deosebire la finele secolului trecut și începutul noului mileniu, un avânt major al transportului de mărfuri pe șosele în detrimentul transportului feroviar, transportul rutier câștigând mereu teren în lumea comerțului internațional dat fiind raportul preț-rapiditate, net favorabil acestuia.

Această dezvoltare a transportului de mărfuri pe șosele a determinat, dată fiind nevoia de certitudine a tuturor celor interesați: expeditorul mărfii, cărăușilor și destinatarul aceleași mărfi - elaborarea de norme uniforme, deopotrivă legale, cuprinse în convenții interstatale multilaterale, dar și contractuale, elaborate de asociațiile internaționale de transportatori rutieri, în principal.
Se adaugă instrumentelor internaționale evocate convenții interstatale recente, de factură punctuală, sau acte legislative de drept derivat ale Uniunii Europene, reglementând aspecte adiacente transportului internațional de mărfuri pe șosele și pe care România fie le-a ratificat, fie le aplică în calitatea sa de membru al Uniunii Europene.
Este contextul în care tema aleasă de autoare se impune și își dovedește cu prisosință actualitatea și importanța științifică și practică.
Trebuie subliniat dintru început că lucrarea de față, rezultat al investigării atente și minuțioase a doctrinei române și străine și a jurisprudenței domeniului, dar și al fructificării îndelungatei experiențe de judecător a autoarei, se prezintă ca o cercetare de factură monografică, originală și care se impune prin concluziile incitante și propunerile de lege ferenda avansate, ca și prin luări de poziție doctrinară care invită la reflecție.
Punând în evidență realele calități de cercetător ale autoarei care probează o solidă cultură juridică, lucrarea se înfățișează ca un demers științific laborios, structurat cu respectarea tuturor rigorilor unei lucrări monografice.
După o introducere în care autoarea evocă politica transporturilor în Uniunea Europeană și în România – ca stat membru – și organizarea activității de transporturi în contextul rolului major și al importanței economice în creștere a transportului de mărfuri în promovarea comerțului mondial, în Capitolul I prezintă contractul de transport internațional de mărfuri, în reperele sale generale, cu sublinierea controverselor – încă existente în doctrină – cu privire la caracterul real al acestuia, dar și clasificarea transporturilor internaționale de mărfuri, cu înfățișarea unora dintre modalitățile tehnice de realizare a lor.
Apreciem modul în care, în paginile acestui capitol, autoarea înfățișează aspecte referitoare la dreptul aplicabil contractului internațional de transport mărfuri, surprinzând, atât cadrul uniform legal, cât și cadrul uniform contractual al contractului de transport internațional de mărfuri pe șosele, aplecându-se atât asupra convenției CMR, cât și asupra Actului Uniform elaborat de OHADA sau asupra Convenției CIDIP de la Montevideo referitoare la același contract de transport, analize prezente pentru prima dată în doctrina română.
Capitolul al II-lea al lucrării este rezervat cercetării contractului de transport de mărfuri pe șosele, așa cum este acesta reglementat în Convenția CMR - în evoluția acesteia, cu analiza scrisorii de trăsură și naturii acesteia, așa cum rezultă atât din Convenția de la Geneva, cât și din scrisoarea de trăsură tip, elaborată de IRU.
Absolut necesar în logica tratării, în Capitolul al III-lea se analizează drepturile și obligațiile părților implicate în contractul internațional de mărfuri pe șosele, autoarea oprindu-se mai ales asupra obligațiilor cărăușului, inclusiv ale cărăușilor succesivi când aceștia există.
Substanța lucrării este dată, în special, de capitolul al IV-lea, de o întindere importantă, afectat înfățișării răspunderii cărăușului pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractului de transport de mărfuri pe șosele, autoarea cercetând minuțios formele răspunderii cărăușului și natura acesteia, cu surprinderea corectă a specificității răspunderii cărăușului rutier și a răspunderii solidare a cărăușilor succesivi și cu analiza pertinentă a cauzelor de exonerare de răspundere, sau de limitare a acesteia, ori chiar de agravare a ei. în preocuparea pentru o cercetare exhaustivă a răspunderii cărăușului rutier, autoarea se oprește și asupra problemei răspunderii acestuia în cazul transportului combinat, sau efectuat sub acoperirea carnetelor TIR și ATA.
în paginile aceluiași capitol, în profitul unei tratări unitare, autoarea se apleacă și asupra aspectelor esențiale ale răspunderii expeditorului mărfii în contractul de transport rutier, ca și ale răspunderii destinatarului mărfii, cu cercetarea atentă a problematicii dreptului de retenție al cărăușului asupra mărfii transportate, ca privilegiu al acestuia asupra mărfii în cauză.
în mod logic - și firesc pentru noutatea cercetării întreprinse - autoarea se ocupă în capitolul al V-lea de problematica soluționării litigiilor născute din executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractului de transport internațional de mărfuri pe șosele, oprindu-se inclusiv asupra soluționării lor pe calea arbitrajului, cu surprinderea specificității locului reclamației administrative împotriva cărăușului și a procedurii acesteia în mecanismul de soluționare a litigiilor menționate. Remarcăm ca deosebit de pertinentă cercetarea, în cuprinsul capitolului și a regimului prescripției extinctive, așa cum rezultă acesta din Convenția de la Geneva reglementând contractul internațional de transport de mărfuri pe șosele.
în mod firesc, pentru o lucrare de cercetare științifică, monografia se finalizează cu formularea de concluzii extrem de judicioase, precum și cu propuneri pertinente de lege ferenda, pe care autoarea le avansează și fundamentează, pe măsura analizei întreprinse, dar le concentrează - în sinteză - în ultimele pagini, oferind astfel un extrem de util instrument pentru cititor.
Subliniind direcțiile posibile și necesare de modificare - în perspectivă - a Convenției de la Geneva  din anul 1956, prin compararea și corelarea prevederilor acesteia cu ale celorlalte convenții interstatale multilaterale ulterioare, adoptate în materie de transport internațional de mărfuri, precum și cu actele legislative - în domeniu - elaborate de Uniunea Europeană, autoarea propune extinderea reglementării CMR și la raporturile dintre client și expeditorul mărfii acestuia, în calitate de comisionar al său, ca și extinderea cauzelor de exonerare de răspundere a cărăușului rutier, cu includerea cazurilor de defecțiune a autovehiculului pentru vicii ascunse de fabricație, sau a cazului de însoțire a mărfii periculoase de către un consilier specializat.
Autoarea apreciază - în aceeași ordine de gândire - că, pentru asigurarea echilibrului contractual în condiții de concurență, s-ar impune înlăturarea limitării cuantumului despăgubirii datorate de cărăuș, cum se prevede încă în prezent în CMR. Este de reținut și propunerea vizând realizarea unei reglementări unitare a efectelor reclamației administrative împotriva cărăușului, cu prioritate asupra suspendării cursului prescripției extinctive, ca și propunerea avansată, în baza unei analize comparative a CMR cu Convenția CIDIP din 15 iulie 1989 de la Montevideo privind contractele de transport rutier internațional de mărfuri și cu Actul Uniform OHADA din 22 martie 2002 relativ la contractul de transport de mărfuri pe șosele, de a se accepta și de a se trece și în statele părți las Convenția de la Geneva la utilizarea scrisorii de trăsură întocmită în formă electronică.
Și numai eflorarea conținutului de idei al lucrării convinge asupra valorii incontestabile a acesteia, cercetarea întreprinsă impunându-se teoreticianului și practicianului ca prima monografie din doctrina juridică română afectată analizei complexe a contractului de transport internațional de mărfuri pe șosele, aceasta reprezentând un demers laborios, incitant, care invită la reflecție.

Prof. univ. dr.
Brândușa ȘTEFÄ‚NESCU

Editura Universul Juridic
ISBN 978-973-127-335-8
Format carte Nu
Coperta Nu
Loading...
Vă rugăm, așteptați...